Vi viser til Ski kommunes brev av 3. juli 2012, oversendt fra Fylkesmannen i Buskerud med Fylkesmannens tilrådning 22. oktober 2012.  

Saken gjelder kommunens anmodning om tillatelse til igangsetting av arbeid med reguleringsplan for Trolldalen Alpinsenter på Siggerud etter markaloven § 6 første ledd, jf. § 7.

Miljøverndepartementet gir med dette kommunen tillatelse til igangsetting av planarbeidet innenfor markalovens rammer og øvrige bestemmelser. Kommunen må i forbindelse med planarbeidet ta hensyn til virkningene for øvrig friluftsliv og idrett og muligheten for naturopplevelse. Kommunen må velge løsninger som sikrer at ulempene for de øvrige hensyn loven skal ivareta blir så små som mulig, både når det gjelder utforming av prosjektet og når det gjelder gjennomføringen av nødvendige anleggsarbeider. Departementet viser for øvrig til de forutsetninger som fremgår av dette brevet.

Bakgrunn

Ski kommune ber om tillatelse etter markaloven § 6 til oppstart av arbeid med reguleringsplan for Trolldalen alpinsenter ved Siggerud. Det ligger en liten alpinbakke i planområdet som ble etablert på 70-tallet, og i 2011 fjernet idrettslaget den tilgrodde løvskogen i bakken og det gamle skitrekket for at området skulle kunne benyttes til aking. Bakken ligger inntil en eksisterende lysløype.

Ski kommune og Ski idrettslag ønsker å bygge et nytt anlegg ved den gamle alpinbakken, hvor det skal legges til rette for flere tilbud, bedre adkomst og bedre parkeringsmuligheter. De ønsker derfor å lage en plan som omfatter flere bakker, en forlenget skiheis og snøproduksjonsanlegg for sikker drift av alpinanlegget og utvidet lysløypeanlegg. I tillegg skal det legges til rette for at alpinanlegget kan bli brukt til terrengsykling i sommersesongen. Traséene skal planeres ut og bakkene opparbeides ved å benytte seg av tilkjørte masser. Foreløpig skisser til det nye alpinanlegget legger opp til at den bakkeplanerte og opparbeidete bakken vil være på ca. 80 daa. Det ønskes også å anlegge ny atkomst ved Vevelstadveien, hvor et område på ca. 50 daa vil bli brukt til flere hundre parkeringsplasser og et stadion med tribuneanlegg for langrenn om vinteren og sykling om sommeren.

Fylkesmannens vurdering

Fylkesmannen framhever at etablering av skianlegg i Trolldalen som skissert vil medføre store inngrep i naturen i form av terrengendringer, oppfylling av masser og fjerning av vegetasjon. Fylkesmannen påpeker at i praksis søkes det om oppstart for etablering av et nytt alpinanlegg. Det er ikke etablert andre anlegg av denne størrelsen i Follo, og det planlagte alpinanlegget vil kunne få funksjon som et regionalt anlegg.

Det aktuelle området er i dag en inngangsport til marka, og er i følge tiltakshaver hyppig benyttet til ski- og turgåing. Fylkesmannen antar at det kan oppstå noe konflikt mellom friluftsliv og naturopplevelse og idrettsanlegget innenfor selve planområdet.

Fylkesmannen er positiv til at Ski kommune gis tillatelse til oppstart av en reguleringsplanprosess for å utrede og vurdere lokalisering av et alpinanlegg i Trolldalen. Fylkesmannen viser til at i en eventuell reguleringsprosess vil viktige utredningstema være kartlegging av dagens idretts- og friluftsbruk av området, naturmangfold, trafikk og parkeringsforhold, støy og lysforurensing, behovet for masser, samt påvirkningen på Langenvassdraget og grunnvannet i området.

Departementets vurderinger

Departementet finner å kunne gi tillatelse til igangsetting av arbeid med reguleringsplan for Trolldalen Alpinanlegg innenfor rammene av markalovens formål og øvrige bestemmelser, og med de forutsetninger som fremkommer under.

Bygge- og anleggstiltak i Marka er i utgangspunktet forbudt, jf. markaloven § 5. Bygge- og anleggsforbudet er likevel ikke til hinder for utvikling, utvidelse eller nyetablering av idrettsanlegg i Marka, så lenge det dreier seg om anlegg som kan innpasses i Marka innenfor lovens formål, jf. markaloven § 7 første ledd nr. 3. Med idrett som kan innpasses i Marka siktes det i utgangspunktet til idrett som tradisjonelt har vært utøvd i Marka, og som følge av krav til topografi og areal har en naturlig arena i Marka jf. Ot. prp nr. 23 (2008-2009) side 37 og 41. Utendørs vintersportsanlegg er generelt en type anlegg som vil kunne falle inn under lovens formål, jf. Innst. O. nr. 58 (2008-2009) side 5. Det må imidlertid i hver enkelt sak foretas en vurdering hvor man ser hen til lovens øvrige formål.

Departementet viser til at planområdet ligger i randsonen av Marka og blir liggende eksponert mot Siggerud tettsted. Dette vil begrense konsekvensene for resten av Marka på tross av at det er snakk om store terrenginngrep. Det foreligger allerede en liten alpinbakke i området som blir brukt til aking og en eksisterende lysløype som ønskes utvides.  

Det må i planarbeidet utredes og vurderes hvilke konsekvenser anlegget vil få for friluftsliv, naturopplevelse og idrett. I tillegg må det søkes løsninger som tar hensyn til landskap og natur- og kulturmiljø med kulturminner, jf. markaloven § 1. I planarbeidet må det velges alternativer som sikrer at ulempene for de formål markaloven skal ivareta blir så små som mulig, både når det gjelder utforming av tiltaket og nødvendige anleggsarbeider.

Ski kommune må særlig legge vekt på følgende momenter i den videre planleggingen:

  • Dagens bruk av området til friluftsliv må kartlegges.
  • Eventuelle konflikter mellom idrett og friluftsliv må utredes. Det bør også utredes hvordan tilrettelegging for alpinanlegg vil berøre atkomsten til Marka.
  • Omfang og konsekvenser av influensområde anlegget vil få, bl.a. i forhold til støy og lysforhold må vurderes og utredes.
  • Konsekvenser for naturen, herunder for eventuelle truede og nær truede arter og naturtyper som kan berøres av tiltaket må utredes og vurderes.
  • Departementet viser til at det er satt av store arealer til parkering og ber om at parkeringsbehov og konsekvenser av en økt trafikk utredes og vurderes. Departementet vektlegger også at konsekvensene av den tiltenkte masseutskiftningen for å opparbeide parkeringsplass på eksisterende myr, må også utredes og vurderes bl.a. i forhold til grunnvannsbalansen. Det må også utredes hvor mye masser det er behov for.
  • Videre ber departementet at påvirkningen på Langevassdraget utredes og vurderes, både i forhold til masseutskriftning, snøproduksjon og anleggsarbeid.
  • Gjennom reguleringsplanen må det sikres at alle inngrep skal skje med minst mulig terrengmessige inngrep og landskapsmessig eksponering.
  • I reguleringsplanarbeidet må det også settes strenge krav til hvilke typer masser som skal benyttes og kontroll med dette.

Konklusjon

Departementet gir med dette tillatelse til igangsetting av arbeid med reguleringsplan for Trolldalen Alpinsenter, Ski kommune, etter markaloven § 6 første ledd, jf. § 7. I planarbeidet må det legges særlig vekt på de momenter departementet har påpekt over.

For å få rettsvirkninger etter plan- og bygningsloven må kommunens endelige planvedtak i saken stadfestes av Miljøverndepartementet, jf. markaloven § 6 annet ledd. Departementet kan i den forbindelse gjøre de endringer som anses nødvendige. Det er et krav i naturmangfoldloven § 7 at prinsippene i naturmangfoldloven
§§ 8-12 skal legges til grunn ved utøving av offentlig myndighet og at vurderingen og vektleggingen skal fremgå av beslutningen. Kravet i naturmangfoldloven § 7 gjelder også for kommunen som planmyndighet. Det legges til grunn at kommunen gjør rede for og synliggjøre alle relevante forhold og vurderinger i forhold til naturmangfoldloven §§ 8-12 ved innsending av eventuelt planvedtak til stadfesting, slik at departementet får et tilstrekkelig vurderingsgrunnlag.

Tillatelse til igangsetting av planarbeid innebærer ikke at det gis forhåndstilsagn om at kommunens fremtidige planvedtak vil bli stadfestet av departementet. Departementets tillatelse til igangsetting av planarbeid er en prosessledende beslutning som ikke kan påklages.

Departementet minner for øvrig om at bestemmelsene om arkeologisk registrering etter kulturminneloven gjelder i tillegg til markaloven. Videre gjelder krav om tillatelse eller konsesjon etter andre lover i tillegg til markaloven.

 

Med hilsen

Torbjørn Lange
avdelingsdirektør

                                                                                          Katrine Myrseth
                                                                                          rådgiver

   

                                                                                       

Kopi:

Fylkesmannen i Oslo og Akershus
Fylkesmannen i Østfold
Fylkesmannen i Oppland
Fylkesmannen i Buskerud
Asker kommune
Bærum kommune
Enebakk kommune
Gjerdrum kommune
Hobøl kommune
Hole kommune
Jevnaker kommune
Lier kommune
Lunner kommune
Lørenskog kommune
Nannestad kommune
Nittedal kommune
Oppegård kommune
Ringerike kommune
Rælingen kommune
Røyken kommune
Skedsmo kommune